Plats & Navigation

Med ökande lokal och global rörelse, driven av en variation av omständigheter alltifrån våldsamma konflikter, förändrade arbetsmöjligheter till semestrande och turism, har även innebörden av plats kommit att förändras. Att lämna en plats, vistas någonstans tillfälligt, att bosätta sig på nytt eller att återvända igen – tyder inte bara på vikten av plats, utan också platsens olika konnotationer. Platser kan vara lokus för politiska motsättningar, för processer av inkludering och exkludering, för skapandet av nya relationer, hem, gemenskap och tillhörighet. Med platser hänvisar syftar vi inte bara på en rumslig eller geografisk fast punkt (ett hem, en arbetsplats, en by eller stad, ett land etc.), eller en virtuell och medierad sådan, utan också till en plats eller position i det sociala rummet. Navigering hänvisar oftast till plottning (positionsbestämmelse) av rörelser från en plats till en annan, eller närmare bestämt att navigera, i betydelsen att planera och styra loppet av ett fartyg, genom att använda instrument eller kartor. Men en antropologisk förståelse av navigering är inte bara kopplad till fysisk rörelse, utan också till social navigering i termer av människors orienteringar (identiteter och ideologier, inte minst de som bildas av aktuella händelser, det politiska och det personliga) och rörelser i sociala miljöer präglade av både begränsningar och möjligheter.

SANT 2017 undersöker dialektiken mellan plats och navigation inom och mellan sociala världar som kännetecknas av flux. Vi välkomnar speciellt bidrag som behandlar teoretiska och metodologiska frågor kring skapandet av platser och navigeringsprocesser. Hur kan dessa begrepp användas etnografiskt och teoretiskt för att bättre förstå pågående lokala och globala rörelser? Till exempel, hur skapas, förstärks och destabiliseras platser genom olika navigeringspraktiker?

Advertisements